Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Nadleśnictwa

Pod zarządem Nadleśnictwa znajduje się ponad 14500 ha lasów.

Lasy Nadleśnictwa Zwoleń to część Puszczy Kozienickiej (obręby leśne Zwoleń i Garbatka) oraz fragment dawnej Puszczy Sandomierskiej (obręb Lipsko).

Geologicznym podłożem obszaru Nadleśnictwa są piaski lodowcowe, z których utworzyły się bielice, będące siedliskiem borów oraz gleby brunatne zasiedlane przez lasy mieszane i liściaste.

Nadleśnictwo Zwoleń położone jest na skraju zwartego zasięgu świerka, jodły, buka i jaworu, co wpływa na stopień zróżnicowania drzewostanów oraz bogactwo zespołów roślinnych. W lasach Nadleśnictwa przeważają siedliska borów, na których głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna. Na siedliskach żyźniejszych rosną olsze, dęby, brzozy, jodły, modrzewie, buki, graby i świerki. To także obszar występowania licznych zbiorowisk i formacji roślinnych charakterystycznych dla terenów zabagnionych, wilgotnych łąk śródleśnych, cieków i zbiorników wodnych.

Wysokie walory przyrodnicze i gospodarcze naszych lasów znalazły odbicie w różnorodnych formach ochrony: 3700 ha lasów uznano za ochronne. Na terenach 7 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 471 ha przyroda praktycznie rządzi się bez udziału człowieka. Niemal cały zwarty obszar Puszczy objęto ochroną w granicach Kozienickiego Parku Krajobrazowego im. Profesora Ryszarda Zaręby. Obszar ten w większości pokrywa się z ochroną w ramach europejskiej sieci Natura 2000. Niezależnie od powyższego ochronie podlegają użytki ekologiczne, pomniki przyrody i rzadkie gatunki roślin, zwierząt i grzybów.