Lista aktualności Lista aktualności

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z dn. 13.10.1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Lasy Nadleśnictwa Zwoleń stanowią ostoję bogatej fauny leśnej. Liczebność zwierzyny grubej wynosi ok. 3280 saren, 665 dzików, 210 jeleni i 35 łosi (dane wg stanu na dzień 10.03.2013 r.). Zwierzyna drobna to przede wszystkim zające, lisy, borsuki, jenoty, bażanty, kuropatwy. Występujące na terenie Nadleśnictwa zbiorniki wodne są miejscem występowania stanowisk bobrów oraz wydr.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Zwoleń wyodrębniono 25 obwodów łowieckich, dzierżawionych przez 18 kół łowieckich, nad którymi Nadleśnictwo sprawuje opiekę merytoryczną. Położone są one na terenie I Rejonu Hodowlanego „Puszcza Kozienicko-Stromiecka" oraz II Rejonu Hodowlanego „Radom".

Koła łowieckie prowadzą gospodarkę łowiecką w oparciu o Roczne Plany Łowieckie i wskaźniki Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego.