Lista aktualności Lista aktualności

Sosna naturalnie

Sosna zwyczajna jest gatunkiem dominującym w Nadleśnictwie Zwoleń. Warunki siedliskowe pozwalają na uzyskiwanie wartościowych odnowień naturalnych tego gatunku. Udział siedlisk borowych wynosi 70 proc., a powierzchniowy udział sosny wynosi 89 proc.

Pierwsze odnowienie naturalne zostało zainicjowane w 1995 r. Od tamtego czasu odnowiono w ten sposób ponad 80 ha lasu, najwięcej na terenie obrębu Zwoleń.

Planując  odnowienia naturalne uwzględnia się zarówno hodowlane, jak i ekonomiczne aspekty gospodarki leśnej. Te pierwsze to zachowanie miejscowego genotypu oraz hodowla drzewostanów podobnie jak w naturze, gdzie poszczególne fazy rozwojowe występują w sposób nieuporządkowany. Odnowienia naturalne zajmują powierzchnie różnej wielkości i tworzą (zależnie od siedliska i związanego z nim typu drzewostanu) urozmaiconą mozaikę. Są także mało podatne na oddziaływanie niekorzystnych czynników. Aspekty ekonomiczne to ograniczenie kosztów szkółkarskich, odnowieniowych i ochronno-pielęgnacyjnych.

Najważniejszym elementem w planowaniu cięć odnowieniowych jest uwzględnienie lat obfitego urodzaju nasion, które w przypadku sosny następują co trzy lub cztery sezony. W związku z tym obserwuje się proces kwitnienia i monitoruje urodzaj nasion. Słaby urodzaj jest wtedy, gdy owocują tylko pojedyncze drzewa na brzegach lasu, średni - gdy owocują liczne drzewa na brzegach oraz część drzew w głębi drzewostanu, a o dobrym urodzaju mówi się, gdy owocuje większość drzew również wewnątrz drzewostanu. W sprzyjających warunkach istnieje możliwość zmiany układu cięć i sposobów odnowienia, aby maksymalnie wykorzystać lata urodzaju nasion.

Dzięki pracy leśników włożonej w inicjowanie odnowień naturalnych, w przyszłości będziemy mogli podziwiać zdrowe, piękne bory sosnowe.