Asset Publisher Asset Publisher

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Zwoleń uczestniczy w projekcie „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Celem projektu jest gromadzenie wody w małych zbiornikach naturalnych i sztucznych oraz podpiętrzanie jej w korytach rzek i potoków, kanałach i rowach, przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: http://www.ckps.lasy.gov.pl