Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Borowiec

Rezerwat przyrody to obszar obejmujący zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym - ekosystemy, ostoje, siedliska przyrodnicze, siedliska roślin, zwierząt, grzybów, twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi bądź walorami krajobrazowymi.

Przedmiotem ochrony może być całość przyrody rezerwatu lub jej składniki - fauna, flora, obiekty przyrody nieożywionej.

W Nadleśnictwie Zwoleń znajduje się 7 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 470,96 ha.

Rezerwat Borowiec uznano w 1991 r. Obszar obejmuje fragment doliny rzeki Zwolenki, w pobliżu jej ujścia. Utworzono go w celu zachowania w niezmienionym stanie rzeki Zwolenki, jej doliny i terenów przyległych będących ostoją wielu rzadkich i chronionych zwierząt wodno-błotnych. Wśród szczególnie rzadkich gatunków jest żółw błotny.

Powierzchnia ogólna wynosi 57,3 ha, w tym 7,41 ha w Nadleśnictwie.