Wydawca treści Wydawca treści

Obszar chronionego krajobrazu „Dolina rzeki Zwolenki"

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe w związku z możliwością zaspokajania potrzeb turystyki i wypoczynku lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

W zasięgu Nadleśnictwa Zwoleń znajdują się 2 obszary chronionego krajobrazu.

OChK „Dolina rzeki Zwolenki" ustanowiono 19.12.1989 r. W dolinie ukształtował się niepowtarzalny układ środowisk. Teren wodno-błotny jest ostoją gatunków flory i fauny unikalnych w skali międzynarodowej. Siedliska wodne stanowią wolno płynąca rzeka, zakola i torfianki. Na dnie doliny dominują podmokłe łąki oraz torfowiska przejściowe. Miejscami występują zarośla wierzbowe, a także niewielkie olchowe lasy. Łagodne zbocza doliny porastają suche sośniny, występują tu nieużytki z roślinnością kserotermiczną.

Powierzchnia OChK „Dolina rzeki Zwolenki" w Nadleśnictwie wynosi 286,69 ha.