Wydawca treści Wydawca treści

Obszar Natura 2000 „Dolina Zwoleńki"

Natura 2000 - jedna z form ochrony przyrody, wprowadzona w Polsce w 2004 r. Celem funkcjonowania sieci Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali Europy. Drugim celem jest ochrona różnorodności biologicznej.

System obszarów Natura 2000 obejmuje:

- obszary specjalnej ochrony ptaków,

- specjalne obszary ochrony siedlisk,

- obszary mające znaczenie dla wspólnoty.

Dla obszaru Natura 2000 sporządza się plan zadań ochronnych na okres 10 lat.

W Polsce wyznaczono 849 obszarów siedliskowych i 145 ptasich. Na terenie Nadleśnictwa Zwoleń znajdują się 3 obszary Natura 2000.

„Dolina Zwoleńki" PLH140006 - jedna z najbogatszych i najcenniejszych ostoi flory i fauny charakterystycznej dla terenów podmokłych w regionie. Stwierdzono tu 10 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Fauna kręgowców obejmuje 17 gatunków ryb, 10 gat. płazów, 79 gat. ptaków lęgowych. Obszar jest ważną ostoją żółwia błotnego. Bezkręgowce reprezentują ważki (25 gat.), ślimaki lądowe (21 gat.) i wodne (43 gat.). W granicach obszaru występują dobrze zachowane roślinne zbiorowiska wodno-błotne. 6 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG zajmuje ponad 25% obszaru.

Powierzchnia obszaru w Nadleśnictwie Zwoleń wynosi 77,97 ha.

Więcej informacji nt. obszarów Natura 2000