Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Kozienicki Park Krajobrazowy został utworzony w 1983 r. To obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe i walory krajobrazowe. W celu zabezpieczenia Parku przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka wyznaczono wokół strefę ochronną.

Kozienicki Park Krajobrazowy wchodzi w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Całkowita powierzchnia Parku wynosi ponad 26 tys. ha i obejmuje swoim zasięgiem oprócz Nadleśnictwa Zwoleń część Nadleśnictw: Radom oraz Kozienice.

Najcenniejsze i najbardziej naturalne ekosystemy leśne zostały objęte ochroną jako rezerwaty przyrody. Na terenie Parku jest wiele użytków ekologicznych, na które składają się śródleśne bagna, oczka wodne i torfowiska. Stwierdzono tu występowanie 267 gatunków porostów, 94 mszaków, ok. 630 gatunków roślin naczyniowych. Wśród nich jest 67 gatunków chronionych, a 9 wpisanych jest do polskiej Czerwonej Księgi Roślin, np. zimoziół północny, lilia złotogłów, rosiczka okrągłolistna, sasanka otwarta. Z występujących na terenie Parku ponad 220 gatunków ptaków do polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt wpisano 25 gatunków, np. bocian czarny, żuraw, kraska. Stwierdzono 29 gatunków chronionych ssaków, 13 gatunków płazów, 6 gadów.

W granicach znajdują się obiekty zabytkowe - kościoły, cmentarze, parki zabytkowe, zespoły pałacowe. Przetrwały tu liczne kapliczki przydrożne. Przez teren Parku i otuliny przebiega 9 oznakowanych szlaków turystycznych pieszych i 15 rowerowych, o łącznej długości ponad 350 km.

Szczegółowe informacje na temat Parku można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: http://kpk.przyroda.org