Wydawca treści Wydawca treści

Obszar chronionego krajobrazu „Solec nad Wisłą"

OChK „Solec nad Wisłą" ustanowiono 28.06.1983 r. Obejmuje tereny leżące na zachodnim brzegu Wisły (gminy Solec n/Wisłą i Chotcza). Obszar charakteryzuje się dużymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi - rozległe połacie łąk, szuwary, bagna, wikliny nadrzeczne, zadrzewienia. Występują tu licznie głębokie jary, wąwozy i siedliska roślin stepowych. W granicach obszaru znajduje się rezerwat stepowy „Sadkowice". Część północno-zachodnią stanowią kompleks leśny, cieki i oczka wodne, które wypełniają starorzecza.

Powierzchnia OChK „Solec nad Wisłą" w Nadleśnictwie Zwoleń wynosi 1318,80 ha.